Устав

УСТАВ
на
„ЛАЙЪНС КЛУБ“  КЪРДЖАЛИ – БЪЛГАРИЯ

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1

1)  Наименованието на клуба е „ЛАЙЪНС КЛУБ“ КЪРДЖАЛИ/ БЪЛГАРИЯ и се изписва на латиница   “LIONS CLUB“ Kardjali/Bulgaria.

2)  Клубът представлява Сдружение съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, mринадлежи и е създаден по нормите, инструкциите и общите принципи на МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ (Lions Clubs Intrernational), които клубът признава за задължителни.

3)  СЕДАЛИЩЕТО и АДРЕСА на управление на клуба е: гр. Кърджали 6600, бул. „България” 75, ет. 2

4)  Лозунгът на клуба е: „СВОБОДА, РАЗУМ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“   (Liberty, Intelligency, Our Nation Safety)

5)  Мотото е: „НИЕ СЛУЖИМ“ (We serve).

6)  Клубът има собствен печат и символи.

7)  Границите на клуба обхващат територията на Кърджалийска област.

§ 2

1)                       Целта на клуба е служба в полза на обществото. Неговите членове се задължават да предприемат инициативи в тази насока.

2)                       Под мотото „Ние служим“, клубът си поставя за цел:

Ø да обединява личности от различни професионални групи в своите териториални граници и ги обвързва с приятелство, взаимно разбирателство и уважение;

Ø да мотивира обществено полезни личности да служат на обществото без лична материална изгода;

Ø да подпомага нуждаещите се материално и духовно;

Ø да опазва достиженията на човешката култура;

Ø да работи за задълбочаване разбирателството между народите и запазването на мира.

§ 3

Сдружението осъществява дейност в полза на членовете си и на лица с увредено зрение, страдащи от наркотична зависимост и други подобни.

§ 4

Клубът се обявява за открито и честно изказване на мнението на всеки един от членовете си по всички въпроси от публичен интерес. Толерантността се разглежда като важна основа на човешкото общуване. По партиино-политически и религиозни въпроси клубът запазва неутралитет.

§ 5

ПРЕДМЕТЪТ на дейност на сдружението е извършването на допълнителна стопанска дейност, изразяваща се в търговска дейност в страната и чужбина и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена със закон и която е свързана с предмета на основната дейност на сдружението.

§ 6

Сдружението не е ограничено със срок.

Б. ЧЛЕНСТВО

§ 7

1)  Членство в клуба се придобива по покана.

2)  Член може да бъде всяко пълнолетно лице, с добър морал и репутация в обществото, признаващо целите на лионизма, професионалист в своята област, живеещо и/или работещо по принцип в териториалните граници на клуба.

3)  Член на клуба не може да бъде лице, което вече е член на друг Лайънс Клуб или на друга подобна хуманитарна организация на клубен принцип.

§ 8

1)  Приемането на нов член се извършва по следната процедура:

a)  Двама члена отправят писмено предложение до президента.

b) Президентът поставя на разглеждане предложението на заседание на УС, който взема решение и на следващото редовно клубно събрание запознава членовете на клуба с предложението и решението на УС.

c)   Решението на УС се включва в дневния ред на първото редовно клубно събрание.

d) Предложението се отхвърля, ако при тайното гласуване двама или повече членове гласуват против и/или се въздържат. На това редовно клубно събрание трябва да присъствуват повече от половината от всички членове, за да се вземе валидно решение.

e)   След приемане на предложението, кандидатът посещава три редовни клубни събрания, след което се счита за приет, при подаване на молба за членство. Членството възниква от момента на подаване на молбата.

2)  Членовете са длъжни да пазят в тайна всички факти и обстоятелства относно приемането, станали им известни по време на процедурата по приема.

§ 9

1)  Членовете на клуба са основно активни членове.

2)  Освен тях са допустими и следните видове членства:

a)  пасивно членство;

b) привилегировано членство;

c) извънредно членство;

d) почетно членство;

e) членство до живот.

§ 10

1)  Пасивното членство предполага, че членът по уважителни причини, особено поради промяна на местоживеенето си, не може повече да взима редовно участие в клубните мероприятия.

2)  УС дава разрешение за това членство след подаване молба на члена и решението подлежи на преразглеждане на всеки 6 месеца,

3)  Пасивният член продължава да плаща установените парични вноски, не може да бъде избиран в органите на клуба и не може да бъде клубен делегат.

§ 11

1)  Привилегирован член може да бъде този, който 15 или повече години е бил член и поради болест, напреднала възраст или други уважителни причини не може да бъде повече активен член.

2)  Управителният съвет дава разрешение за такова членство след заявление на члена,

3)  Привилегированият член продължава да плаща установените парични вноски, има право на глас, но е освободен от задължително присъствие.

4)  Не може да бъде избиран в органите на клуба и да бъде клубен делегат.

§ 12

1)  Член на клуба, който иска да запази членството си в друг Лайънс Клуб, може да бъде приет като извънреден член, ако пребивава на територията на клуба достатъчно продължително време.

2)  Извънредният член има право на глас при взимане решения по вътрешно клубни въпроси, обаче не може да бъде избиран в органите на клуба за делегат.

3)  Извънредният член се обявява като член на клуба пред Международната асоциация и нейните национални подразделения по места.

§ 13

1)  Общото събрание на клуба може да избере като почетен член на клуба личност с особени заслуги в полза на клуба или обществото.

2)  Тази личност не трябва да е член на същия клуб.

3)  Почетният член е освободен от всякакви парични вноски. Той може да присъства или да взема участие в мероприятията на клуба, обаче не се ползва от други членски права,

§ 14

1)  Членството до живот може да получи този, който е бил повече от:

a)  20 години непрекъснато активен член и/или привилегирован и е показал особени заслуги спрямо клуба, Международната асоциация или обществото.

b) 15 години непрекъснато активен член и/или привилегирован член и е достигнал възраст от 70 и повече години.

2)  Това членство изисква препоръка на клуба и разрешение на Международния борд на директорите. То се дава само тогава, когато клубът еднократно и предварително е превел на Международната асоциация 300 долара за всички бъдещи вноски на този член. Той може да бъде освободен от задължението за внасяме на парични вноски.

§ 15

1)  ЧЛЕНСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА:

a)  при смърт;

b) при доброволно напускане;

c)   с преминаване в друг Лайънс Клуб;

d) при изключване;

e)   при  придобиване  на членство в друга  подобна  международна  хуманитарна организация от клубове,

§ 16

1)  Всеки член, по всяко време може да заяви своето доброволно напускане чрез писмено съобщение до президента на клуба. Финансовите задължения на този член се погасяват едва с изтичане на клубната година.

2)  Възстановяването на членството на доброволно напуснал член се осъществява чрез подаване на нова молба до УС за възстановяване в б месечен срок, считано от датата на напускане.

3)  Членството се възстановява от датата на решение на УС с обикновено мнозинство на членовете на УС.

4)  Ако са минали повече от б месеца от доброволното напускане, се прилага общата процедура за приемане на нов член.

§ 17

1)  Клубен член може да бъде изключен, когато:

a)  отсъства често без уважителни причини от мероприятията на клуба, или

b) със своето поведение грубо погазва целите или разпоредбите на Устава на клуба и приетите на негова основа допълнителни клубни норми, или по друг начин руши авторитета на клуба,

или

c)   въпреки писмено предупреждение не изпълнява своите финансови задължения към клуба.

2)  Често отсъствие е налице, когато членът в продължение на 6 месеца не е присъствал на половината или повече от редовните клубни събрания или при по-дълго отсъствие от района, не е посещавал друг Лайънс Клуб.

3)  Решение за изключване се взима от Управителния съвет след като му е дадена възможност да напусне доброволно. Решението му се изпраща с препоръчано писмо и влиза в сила, ако членът в течение на 1 месец от получаването му не го обжалва чрез президента до редовното клубно събрание.

4)  По жалбата се произнася редовното клубно събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

§ 18

Автоматично се прекратява членството в клуба:

1)  при придобиване на членство в друга подобна хуманитарна организация;

2)  при не посещаване на 4 последователни редовни клубни събрания без уважителни причини.

3)  при неплащане на членски внос в продължение на 6 месеца.

§ 19

1)  Членове на друг Лайънс Клуб могат да взимат участие в мероприятията на клуба като гости.

2)  Ако се заселят на територията на клуба, по тяхна молба и по препоръка на досегашния им клуб, те се приемат за членове, доколкото мнозинството от членовете, присъстващи на заседанието на ОС не гласуват против.

3)  Бивш член на Леоклуб /Младежки Лайънс Клуб/ поради преминаване на възрастовата граница, се приема за член на клуба, ако не са изминали повече от 5 години от отпадането; живее в границите на клуба най-малко две години; бъде предложен от членове на клуба и след получаване на мнение от съответния клуб и мнението на клуба-поръчител на този Леоклуб. Решението се приема с обикновено мнозинство на редовно клубно събрание след подадена молба от кандидата за член.

В. СЪБРАНИЯ

§ 20

Клубната година тече от 01.07 до 30.06 на следващата година.

§ 21

1)  Редовни клубни събрания се провеждат два пъти в месеца по график, определен от УС.

2)  Когато член на клуба не е в състояние да вземе участие в съответното събрание или мероприятие, се препоръчва предварително да посочи извинителни причини.

Г. ОРГАНИ

§ 22

1)  Органите иа клуба са; Общото събрание, Управителния съвет и Президент.

2)  Общото събрание и Управителния съвет могат да избират комисии за особени задачи.

§ 23

1)  Общото събрание решава въпросите за:

-   приема, изменя и допълва Устава;

-   избира и освобождава Президента;

-   избира и освобождава финансовия ревизор;

-   освобождава от отговорност УС и президента;

-   избира почетни членове;

-   създава и прекратява участието в търговски дружества;

-   избира лице, което да представлява сдружението индивидудално;

2)  Общото събрание решава всички въпроси, които намери за необходими.

§ 24

1)  Общото събрание е върховен орган на клуба.

2)  Общото събрание се провежда два пъти в годината – до края на м. март и есен.

3)  Извънредно общо събрание се свиква по писмено искане на не по-малко от 1/3 от членовете, както и по предложение на президента,

4)  За провеждане на Общо събрание членовете на клуба се уведомяват чрез покана в „Държавен вестник“, която се поставя по седалището и адреса най-малко месец преди събранието. В поканата се посочва дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането и по чия инициатива се свиква. На Общото събрание могат да се приемат решения само по въпроси, включени в дневния ред. Това не се отнася за приемане на нов член, за освобождаване на членове на УС и президента.

5)  Нови въпроси могат да се включат в дневния ред, ако явилите се членове на ОС единодушно гласуват за включване на нови точки в него.

6)  Общото събрание избира през пролетта на всяка година Управителен съвет и Президент за срок от една клубна година, както и финансов ревизор. То определя и делегатите на клуба за събранията за Световния конгрес. Заседанието трябва да се състои най-късно през месец март.

7)  През есента на всяка година Общото събрание приема годишния доклад на непосредствения бивш президент, счетоводния отчет на касиера и доклада на финансовия ревизор за изтеклата клубна година. То решава и относно освобождаването на Управителния съвет от отговорност,

§ 25

1)  Общото събрание може да взима решения, когато на него присъстват не по-малко от 2/3 от членовете с право на глас. При липса на’кворум се насрочва нова дата за провеждане на второ събрание, със същия дневен ред, когато Общото събрание може да вземе решение без оглед броя на участниците.

2)  Общото събрание взима своите решения с обикновено мнозинство. Всеки гласува сам за себе си. Не се допуска гласуване с пълномощно.

3)  Промяна на Устава може да се извърши само с мнозинство не по-малко от 2/3 от всички гласове,

4)  Решението за прекратяване на сдружението може да се вземе с 3/4 от всички гласове,

5)  По време на заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващият събранието и секретаря, или протоколиращият негов заместник,

§ 26

1)  Управителният съвет се състои от следните 5 /пет/ длъжностни лица с право на глас: Президент, двама Вицепрезиденти, Секретар и Касиер и е с мандат от 1 г., като членовете могат да се преизбират неограничено.

2)  Длъжностите и функциите на членовете на УС се разпределят от самия УС на първото му заседание с обикновено мнозинство, УС може да приеме правилник за дейността си. Общото събрание може да избира и други членове на УС с или без право на глас.

3)  Управителният съвет има следните правомощия:

a)  Ръководи оперативно дейността на клуба между общите събрания;

b) Разпределя дейностите между своите членове и назначава ръководителите на съответните комисии;

c)   Определя делегати за национално клубно ниво.

4)  УС заседава поне веднъж месечно,

5)  Решенията на УС се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 от членовете с право на глас. При равенство на гласовете решаващ е гласа на президента.

§ 27

1)  Президентът има следните правомощия:

-   представлява клуба, когато това е взето с решение на ОС;

-   свиква и председателства УС и Общото събрание;

-   назначава комисиите към клуба.

2)  Когато е възпрепятстван, президентът се замества от един от вицепрезидентите, писмено посочен от президента или от УС.

3)  Член на клуба може да бъде избран повторно за президент след изтичане на 3 години от последния му президентски мандат. Избиране за втори мандат е допустимо по изключение, при особено стечение на обстоятелствата. Президентът – учредител може да бъде избран и за следващата от основаването на клуба година.

§ 28

1)  С решение на ОС могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

2)  Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършва дейностите, определени с решението на ОС.

3)  Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред УС отчет за дейността на клона и разходваните средства.

4)  Създаването на клона се вписва в регистрите на съда по седалището на клона.

Д. ФИНАНСИ. ЧЛЕНСКИ ВНОС.

§ 29

1)  Всеки нов член трябва да внесе встъпителна вноска в размер на левовата равностойност на 50$ /петдесет щатски долара/ . Тя трябва да бъде изплатена преди членът да бъде вписан в списъка на членовете и последният да бъде предаден на Международната асоциация.

2)  Годишният членски внос се определя на 220лв.. Той включва: административните вноски за клуба, тези за Националните подразделения на Международната асоциация и за самата Международна асоциация и се внася на две вноски – месец декември и месец май.

3)  Функциите на финансовия реаизор са: следи за правилното разходване средствата, постъпили в клуба.

Е. ИМУЩЕСТВО

§ 30

1)  Имуществото на клуба се състои от пари, вещи, имоти, ценни книжа, ограничени вещни права и др.

2)  Средствата /приходите/ на клуба се формират от членски внос и доброволни вноски на членовете му, наеми и дарения от физически и юридически лица от страната и чужбина.

3)  Прехвърляне на средства от административния фонд за особени мероприятия или благотворителни дейности се извършва по решение на Общото събрание, с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

4)  Средствата за административния фонд на клуба и тези за благотворителна дейност се водят по отделни банкови сметки.

Ж. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

§ 31

1)  Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, изразяваща се в търговска дейност в страната и чужбина и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена със закон и която е свързана с предмета на основната дейност на сдружението.

2)  Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не може да е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устаа и ще ползува приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

3)  Извършването на стопанска дейност по алания първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

4)  Сдружението не разпределя печалба.

3. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

§ 32

Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с единодушие.

И. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

§ 33

Прекратяването на сдружението става:

1)  С решение на Общото събрание на клуба;

2)  С решение на Окръжен съд, ако в продължение на 1 г. остане с по-малко от 15 члена;

3)  Ако дейността му противоречи на закона, устава или на държавния и обществен ред;

4)  Ако стане неплатежоспособно;

5)  В други случаи съгласно българското законодателство.

Й.ЛИКВИДАЦИЯ

§ 34

1)  При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на ТЗ.

2)  Ако ОС не е взело решение за разпределяне на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя между членовете съобразно направените от тях имуществени вноски.

К.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 35

1)  Спорове между членове на клуба се решават в дух на приятелство и толерантност. При нужда се търси помощта на президента.

2)  Ако не се постигне съгласие, събранието на Лайънс клуба по предложение на УС избира тричленна комисия за решаване на спора, ако няма създадена съответна, постоянна такава комисия.

3)  Изпълнението на решенията на тези комисии е задължение на редовното клубно събрание.

§ 36

1)  Клубът изпраща делегати на Международния конгрес и на Форумите на национално ниво. Необходимите за това разноски се определят в рамки гласувани от УС.

2)  Вземе ли се решение за прекратяване на сдружението, задължението за ликвидация лежи върху УС, доколкото то не е решило друго.

3)  Останалото след извършената ликвидация имущество се предава в помощ на Националната организация на Лайънс клубовете.

§ 37

Уставът на Международната асоциация на Лайънс клубовете и приетите на негова основа допълнителни норми на Националните подразделения и разпоредбите на Общото национално гражданско законодателство допълват този Устав и се прилагат субсидиарно в случай на съмнение и неуредени случаи.

Настоящият устав е приет на Общо събрание, проведено на 18 февруари 2002 г. в град Кърджали и е подписан от всички членове по списък, представляващ неразделна част от този Устав.

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube